Beschreibung           Blatt           Schössling           Blütenstand         Verbreitungskarten         Verschiedenes

Rubus "pseudo-christianseniorum"


Verbreitungskarte

zurück zur Übersicht Verbreitungskarten           zurück zur Startseite           Fundpunkte von Rubus pseudo-christianseniorum